Ian using 'dreamachine' [Brion Gysin]

Ian MacFadyen